Taustaa

Parkouropas on Suomen Parkour ry:n (SPY) tuottama ilmainen oppimateriaali parkourin harjoittelun ja opettamisen tueksi. Useimmat oppaaseen on valitut harjoitukset sopivat niin aloittelijoille, kuin kokeneemmillekin parkouraajille.

Parkour pakenee tarkkarajaista määritelmää. Keskeistä parkourissa on harrastajan, eli traceurin, kohtaamien fyysisten, psyykkisten ja emotionaalisten esteiden ylittäminen. Tämä sisältää usein juoksemista, kiipeämistä, ylittämistä, alittamista, hyppäämistä, tasapainoilua, neljällä raajalla liikkumista tai mitä tahansa tapaa liikkua ympäristössä. Ympäristön kaiteita, muureja ja seiniä ei nähdä esteinä, vaan ne toimivat ponnahduslautoina etenemiselle. Usein etenemistä parkourissa havainnollistetaan ajattelemalla se mahdollisimman suoraviivaisena etenemisenä pisteestä A pisteeseen B.

Opas -sivulta löydät lukuisia harjoituksia, lämmittelyleikkejä ja parkourpelejä eri-ikäisille harrastajille. Sivuston yläosasta voit valita erilaisia avainsanoja, jolla voit rajata sivulla näkyviä harjoituksia. Kun pidät hiirtä kuvakkeen päällä, näet harjoituksen vaikeustason, keston ja lyhyen kuvauksen. Klikkaamalla kuvaketta pääset näkemään ohjeet, sekä mahdollisen opasvideon harjoituksesta.

Rataideat -sivulla on galleria, jossa on ideoita, miten esimerkiksi koulun voimisteluvälineitä voi hyödyntää parkourin opetuksessa.

Esimerkkitunnit -sivulle on koottu muutama erilainen malliesimerkki parkourtunnin pitämiseen koulussa.

Parkourin harrastajamäärät ovat pitkään olleet kasvussa, ja parkourin opetustoiminta on lisääntynyt reippaasti viime vuosina. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreissa valtakunnallisissa koululaiskyselyissä (2016 ja 2017) parkour oli oppilaita eniten kiinnostavien lajien joukossa. Kuitenkin vain 3% ilmoitti päässeensä kokeilemaan lajia koulun kerhotoiminnassa. Parkour melko nuorena lajina ei ole vakiinnuttanut paikkaansa koululiikunnassa, eivätkä opettajat välttämättä koe ymmärtävänsä riittävästi lajista opettaakseen sitä koululiikunnassa.

Tämän oppaan tavoite on olla työkalu opettajille ja parkour-harrastetoiminnan vetäjille laadukkaiden ja motivoivien parkourtuntien pitämiseksi.

Opas syntyi osana kahden Jyväskylän Yliopiston liikuntapedagogiikan opiskelijan, Ville Laineen ja Juho Kantolan, pro gradu-tutkielmaa. Oppaan rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö osana Parkouria koululaisille -hanketta.

Oppaaseen on valikoitu ja kehitetty harjoituksia, jotka edustavat parkourin lukuisia ominaispiirteitä: harrastamisen vapautta, yhdessä tekemistä, omien kykyjen tiedostamista ja rajojen etsintää, kilpailemattomuutta, hauskanpitoa ja ympäristön luovaa hyödyntämistä. Harjoituksia on kerätty kokeneilta parkourohjaajilta Suomesta, Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta. Oppaaseen on myös varta vasten kehitetty motivoivia parkourharjoitteita aloitteleville harrastajille. Harjoituksia on testattu useita tunteja oppilaiden ja parkour-harrastajien kanssa, ja niitä on edelleen kehitetty kerätyn palautteen perusteella.

Oppaan teoreettisena pohjana on niin kutsuttu non-lineaarinen pedagogiikka, jossa keskeistä on oppijakeskeisyys, ympäristön merkittävä rooli oppimisen ohjaamisessa ja erilaisten liikeratkaisuiden kokeileminen parhaan lopputuloksen löytämiseksi. Oppaaseen on siten pyritty kokoamaan harjoituksia, jossa nämä periaatteet olisivat läsnä. Non-lineaarisen pedagogiikan mukaiset harjoitukset tehostavat taitojen oppimista, mahdollistavat vahvasti yksilöllisen oppimisen ja vahvistavat oppijan motivaatiota harjoittelua kohtaan.

Lisää oppaan taustoista voi lukea oppaan tekijöiden pro gradu -tutkielmasta.

Parkourissa huomio on etenemisessä, ei tietyissä tekniikoissa. Tästä oppaasta jätettiin tekniikkaosio tarkoituksella pois, jotta opas suuntaisi harjoittelua lajinomaisesti sulavaan etenemiseen ja yksilöllisesti parhaiden liikeratkaisuiden etsimiseen, ei yksittäisten tekniikoiden opetteluun.

Tekniikoiden opettelu ja nimien tunteminen on kuitenkin erityisesti harrastuksen alkuvaiheessa keskeinen osa motivoivaa parkourharjoitettelua, ja tekniikoiden harjoittelua on hyvä olla myös parkour-liikuntatunneilla. Tässä muutama idea parkourtekniikoiden opetteluun:

  • Parkouria harrastavat oppilaat voivat opettaa tekniikoita muille oppilaille!
  • Tekniikoita on kootusti selkein suomenkielisisin ohjein Pihlajan & Jaakkolan kirjassa Parkour – hyppimisen lyhyt oppimäärä. Kirja saattaa löytyä koulusi kirjastosta.
  • Englanniksi vaihtelevan tasoisia tekniikkaoppaita löytyy Youtubesta. Parkourpedia -sivustolla on myös melko laadukas englanninkielinen tekniikkaopas.

Parkour on perinteisesti nähty yhteisöllisyyttä korostavana ei-kilpailullisena lajina, jossa painopiste on omien taitojen kehittämisessä. Lajin viime vuosien kehityksessä kilpailut ovat olleet osa joidenkin harrastajien harjoittelua, ja median kiinnostuksen myötä kilpailuiden rooli lajissa tulee todennäköisesti kasvamaan. Koululiikunnassa parkour on kuitenkin syytä toteuttaa ei-kilpailullisena liikuntamuotona. Kilpailuasetelma kasvattaa kokemattomien harrastajien loukkaantumisriskiä merkittävästi. Kilpailu liikuntatunnilla antaa lisäksi helposti väärän kuvan lajista, jossa yhteisöllisyys, harjoittelun vapaamuotoisuus ja omaehtoinen itsensä haastaminen on keskiössä. Parkour onkin yleensä mieluisa liikuntamuoto niille oppilaille, jotka eivät välitä kilpailemisesta.

Suomen Parkour ry:n (SPY) nettisivuilla on kerrottu tiiviisti parkourista lajina. 

SPY myös järjestää myös erilaisia koulutuksia. VOK-ohjaajakoulutus soveltuu niille, jotka ovat kiinnostuneet parkourin ohjaamisesta harrastetoiminnassa. VOK -koulutuksessa perehdytään monipuolisesti parkouriin lajina, sekä sen opettamiseen eritasoisille harrastajille. Tiiviimpi liikunta-alan ammattilaisille suunnattu parkourkoulutus soveltuu liikunnanopettamisen perusteet tunteville opettajille ja liikunnanohjaajille, jotka ovat kiinnostuneita ohjaamaan yksittäisiä parkourtunteja. Koulutuksista voit lukea lisää täältä.

Paikallisesti parkourtoimintaa järjestävät SPY:n jäsenjärjestöt ympäri Suomea. Jäsenjärjestöhin kannattaa olla yhteydessä, mikäli on kiinnostunut parkour-harrastetoiminnasta, haluaa käydä esimerkiksi vierailemassa huikeilla parkoursaleilla, tai kaipaa kokenutta parkourohjaajaa vaikka kouluvierailulle. Suomen Parkour ry:n jäsenjärjestöt löydät täältä.